Corona - Update na aanpassing maatregelen 18/03

19-03-2020 10:04

Coronavirus: wat doet je school nu ?

De lessen zijn geschorst en de school voorziet opvang tot de paasvakantie. Scholen open houden voor opvang is van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.
 

Voor wie moet je opvang voorzien?

 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. Het kind wordt ondergebracht in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
   
 • Er wordt opvang voorzien voor gezonde leerlingen waarvan de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
 • BKO De Puzzel blijft ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.
 • Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders over hygiënische maatregelen en wat ze kunnen doen bij ziekte van hun kind vind je hier.

Hoe organiseer je de opvang?

 • De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.
 • Er is op onze school een permanentiesysteem (via een beperkte beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, blijven we bereikbaar voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben.
 • De opvang van onze 2 vestigingen centraliseren op 1 plek omdat er weinig leerlingen in de opvang op school verblijven, doen we NIET om de besmettingskans niet te verhogen.
 • We blijven de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen
 • Om zowel leerlingen in de schoolopvang als thuis in het ritme te houden en de aangeleerde leerstof onderhouden, bieden alternatieve vormen van leren aan. We houden de workload haalbaar voor alle leerlingen en hun thuiswerkende ouders. Daarvoor verwijzen we naar de klasweblogs.

Wat zijn de richtlijnen voor CLB’s?

 • De centra voor leerlingenbegeleiding blijven operationeel. Ze blijven bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen.
 • CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra, maar het is niet langer noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie zolang CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn.
 • De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld.
 • Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. Face-to-face contacten in het CLB kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houdend met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie ...
 • CLBch@ten Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.
 • CLB-personeelsleden die ruimte zien vrijkomen in hun agenda, kunnen zich vrijwillig aanbieden voor de zogenaamde ‘medische reserve’ in de zorgsector. Het centrumbestuur geeft hun daarvoor dienstvrijstelling, waardoor ze in dienstactiviteit blijven en hun salaris blijft doorlopen.