Lijst van cruciale beroepen en essentiële functies zoals verschenen in het Staatsbald

27-03-2020 09:00

 Lijst met cruciale beroepen zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad bij het Ministerieel Besluit van 23/03/2020

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;

- De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

- De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;

- De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;

- De integratie en inburgeringsdiensten;

- De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;

- De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;

- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;

- De hulpverleningszones

- De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;

- De diensten van private en bijzondere veiligheid;

- De politiediensten;

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;

- Defensie;

- De Civiele Bescherming;

- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;

- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.

- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;

- Het Grondwettelijk Hof

- De internationale instellingen en diplomatieke posten;

- De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;

- De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

- De omgevingen van kinderopvang en de scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen ;

- De universiteiten en hogescholen ;

- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;

- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

- Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;

- Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren

- Dierenvervoer

- De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;

- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;

- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

- De apotheken en farmaceutische industrie;

- De hotels;

- De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;

- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

- De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;

- De postdiensten;

- De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

- De waterhuishouding;

- De inspectie- en controlediensten;

- De sociale secretariaten;

- De noodcentrales en ASTRID;

- De meteo- en weerdiensten;

- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

- De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;

- De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

- De productie van medische instrumenten;

- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;

- De verzekeringssector;

- De grondstations van ruimtevaartsystemen;

- De productie van radio-isotopen;

- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;

- Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

- Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

- De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;

- De nucleaire en radiologische sector.