Nieuws

Als de scholen na de paasvakantie niet heropenen ...

03-04-2020 15:10

Beste ouders,

   

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten zal samen met de virologen beslissen wanneer de lessen hervatten op school. Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.

 

Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.

 

Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

 

 Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

 

 

 

 

Wat betekent dit voor onze school? 

 

In de paasvakantie bereiden de leerkrachten de ‘preteaching’ voor. We gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is.

 

Als we jouw kind op afstand evalueren (een toets geven), dan doen we dat louter om na te gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft en om het daarover feedback te kunnen geven.

 

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:

 • Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
 • Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet kunnen blijven leren.
 • We voorzien in de fase van de ‘preteaching’ één communicatiemoment per week met jou als ouder. Zo houden we je goed op de hoogte.  (via e-mail en klasblog)
 • Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren over eventueel geplande livesessies.
 • Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.
 • Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.
 • Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.

 

 

Wat kan je als ouder doen?   

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!

 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

 

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

 

De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze vervangen de leraar niet.

 

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje via e-mail. Of bel naar de school zodat de zorgjuf kan bijspringen. In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.

    

Meer informatie?   

 • Extra informatie voor ouders   

Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe leerstof

Denderleeuw Helpt

31-03-2020 14:31

Hulp nodig of zelf paraat om een ander bij te staan ?

https://www.denderleeuw.be/content/4063

Noodopvang gaat door in de paasvakantie

27-03-2020 09:38

Beste ouders,

Ook in de paasvakantie staan de leerkrachten van onze school paraat om opvang te voorzien voor mensen die dat echt nodig hebben.
Dat betekent dat mensen die in cruciale beroepen werken en zelf niet in de opvang van hun kinderen kunnen voorzien volgens de regelingen van de schooldagen bij ons terecht kunnen ('s ochtends en na schooltijd verzorgt 'De Puzzel' de opvang volgens de regeling van de schooldagen).
Opgepast, wij zullen bij twijfel een attest van de werkgever vragen alvorens uw kind toe te laten. Wie al een attest indiende voor de lopende periode, moet dat niet opnieuw doen. Zieke kinderen (welke ziekte dan ook) worden niet toegelaten. Wordt uw kind ziek op school dan wordt u opgebeld om het op te halen.
Uit praktische overwegingen vragen we u wel om vooraf aan te geven welke dagen u van deze opvang gebruik wenst te maken.
Er is geen busdienst in de paasvakantie.

Meer info vraagt u op via onze bekende contactgegevens via mail of telefoon.

Inschrijven (graag uiterlijk 1 april) kan hier

Lijst van cruciale beroepen en essentiële functies zoals verschenen in het Staatsbald

27-03-2020 09:00

 Lijst met cruciale beroepen zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad bij het Ministerieel Besluit van 23/03/2020

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;

- De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

- De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;

- De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;

- De integratie en inburgeringsdiensten;

- De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;

- De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;

- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;

- De hulpverleningszones

- De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;

- De diensten van private en bijzondere veiligheid;

- De politiediensten;

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;

- Defensie;

- De Civiele Bescherming;

- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;

- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.

- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;

- Het Grondwettelijk Hof

- De internationale instellingen en diplomatieke posten;

- De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;

- De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

- De omgevingen van kinderopvang en de scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen ;

- De universiteiten en hogescholen ;

- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;

- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

- Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;

- Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren

- Dierenvervoer

- De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;

- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;

- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

- De apotheken en farmaceutische industrie;

- De hotels;

- De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;

- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

- De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;

- De postdiensten;

- De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

- De waterhuishouding;

- De inspectie- en controlediensten;

- De sociale secretariaten;

- De noodcentrales en ASTRID;

- De meteo- en weerdiensten;

- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

- De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;

- De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

- De productie van medische instrumenten;

- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;

- De verzekeringssector;

- De grondstations van ruimtevaartsystemen;

- De productie van radio-isotopen;

- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;

- Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

- Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

- De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;

- De nucleaire en radiologische sector.

 

Corona - Update na aanpassing maatregelen 18/03

19-03-2020 10:04

Coronavirus: wat doet je school nu ?

De lessen zijn geschorst en de school voorziet opvang tot de paasvakantie. Scholen open houden voor opvang is van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.
 

Voor wie moet je opvang voorzien?

 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. Het kind wordt ondergebracht in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
   
 • Er wordt opvang voorzien voor gezonde leerlingen waarvan de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
 • BKO De Puzzel blijft ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.
 • Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders over hygiënische maatregelen en wat ze kunnen doen bij ziekte van hun kind vind je hier.

Hoe organiseer je de opvang?

 • De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.
 • Er is op onze school een permanentiesysteem (via een beperkte beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, blijven we bereikbaar voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben.
 • De opvang van onze 2 vestigingen centraliseren op 1 plek omdat er weinig leerlingen in de opvang op school verblijven, doen we NIET om de besmettingskans niet te verhogen.
 • We blijven de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen
 • Om zowel leerlingen in de schoolopvang als thuis in het ritme te houden en de aangeleerde leerstof onderhouden, bieden alternatieve vormen van leren aan. We houden de workload haalbaar voor alle leerlingen en hun thuiswerkende ouders. Daarvoor verwijzen we naar de klasweblogs.

Wat zijn de richtlijnen voor CLB’s?

 • De centra voor leerlingenbegeleiding blijven operationeel. Ze blijven bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen.
 • CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra, maar het is niet langer noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie zolang CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn.
 • De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld.
 • Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. Face-to-face contacten in het CLB kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houdend met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie ...
 • CLBch@ten Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.
 • CLB-personeelsleden die ruimte zien vrijkomen in hun agenda, kunnen zich vrijwillig aanbieden voor de zogenaamde ‘medische reserve’ in de zorgsector. Het centrumbestuur geeft hun daarvoor dienstvrijstelling, waardoor ze in dienstactiviteit blijven en hun salaris blijft doorlopen.

 

 

 

 

Nieuwsbericht

17-03-2020 09:18

Beste ouders,

U volgt de raadgevingen heel goed op. Op school moeten we maar weinig kinderen opvangen. Als u een andere oplossing heeft, dan stuurde u uw kind(eren) niet naar school. Waarvoor dank.
We werken op school met een beurtrol, zodat er steeds slechts een beperkt aantal leerkrachten en toezichters aanwezig zijn. We maken groepjes van ongeveer 5 à 7 leerlingen op leeftijd. Op deze wijze kunnen we ook in de klassen de kinderen ver genoeg uit elkaar zetten. Een klas wordt slechts 1 dag gebruikt en de dag nadien grondig gepoetst. De gemeenschappelijke ruimtes (trappen, toiletten, gangen, deurklinken, ...) worden meermaals per dag door de poetsploeg ontsmet. Het secretariaat blijft momenteel voltijds bereikbaar.

 

De leerkrachten die niet op school zijn, zorgen van thuis uit voor leermateriaal voor de kinderen. U kreeg vrijdag al heel wat mee (op papier en / of digitale suggesties). Raadpleeg ook regelmatig (zeker dagelijks) de vertrouwde klasblog of klasfacebookgroep. Langs die weg zal de leerkracht van uw kind in het lager met u en de kinderen communiceren over bijvoorbeeld mogelijke activiteiten of digitaal werk, die de leerstof levend moet houden. Videolessen organiseren wij niet. We kiezen hoofdzakelijk voor herhalingsleerstof, maar hier en daar kan al wat zelfstandige verwerking van iets nieuw worden aangeboden. Deze zaken worden niet in evaluatie mee genomen. Vergeet ook niet tussendoor de kinderen te laten bewegen. Vermijd hierbij wel samenkomsten met andere gezinnen om besmetting te voorkomen.

 

Op 3 april mag u het lenterapport van uw kind verwachten. Deze keer geen rapportmapje maar wel een pdf van het digitale rapport. Dit zal naar uw mailbox worden gestuurd. We gebruiken hiervoor de e-mailadresgegevens waar u de e-band op toegestuurd krijgt. Krijgt u deze nog niet digitaal, bezorg ons dan een e-mailadres waar u het rapport wilt ontvangen.

 

Met andere vragen kunt u telefonisch of via mail bij ons terecht. Gebruik de vertrouwde nummers en adressen.

 

Hou het veilig en gezond !

Concrete regeling voor onze school

13-03-2020 11:10

 

CONCREET voor onze school :

 

- de buitenschoolse opvang ‘De Puzzel’ blijft functioneren (concrete info krijgt u van hen)

- op onze school wordt opvang gegarandeerd voor ouders die hier zelf niet kunnen in voorzien, vanaf maandag 16 maart tot aan de paasvakantie tijdens de normale schooluren (8u20 – 15u45, woensdag tot 12u30, aankomen en naar huis gaan zoals tijdens gewone schooldagen). De normale lessen gaan niet door, er worden geen uitstappen gedaan.

Gaat u slechts af en toe gebruik maken van deze opvangmogelijkheid, dan stellen we het op prijs dat u ons verwittigt zodat we ons kunnen organiseren.

- de toegang voor externen (ook ouders en grootouders) blijft verboden

- zieke kinderen zijn ook tijdens de opvangperiode op school niet toegelaten

- de schoolbus rijdt enkel op bestelling : u belt daarvoor vooraf 0477/59.96.89.
     Niet gebeld = geen schoolbus voor de deur !

   Mogelijks wordt er afgeweken van de normale uurregeling, afhankelijk van het aantal aanvragen.

- de warme maaltijden en soep worden gestopt. Aanwezige kinderen nemen hun lunchpakket mee.

 

Bij twijfel : bel of mail ons : het secretariaat is open en de directie bereikbaar.

 

 

Corona-UPDATE : schorsing van de lessen

13-03-2020 09:06

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

 

Vrijdag 13 maart gaan de lessen gewoon door.

 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

 

Meer informatie?

 

CORONA : Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen.  

11-03-2020 12:15

 

Beste ouders,

 

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

 

Concreet betekent dit voor onze school dat we:  

 

- de GRASwerkdag van 14 maart niet laten doorgaan

- de activiteiten met de leesmoekes en –vakes onderbreken tot aan de paasvakantie

- oudergesprekken via de zorgwerking zoveel mogelijk telefonisch afwerken

- ouders vragen om de kinderen zoveel mogelijk aan de schoolpoort af te zetten en de schoolgebouwen niet binnen te komen

 

- de zwemlessen zoals gepland laten doorgaan

- de schooluitstappen (van maximaal 1 dag) zoals gepland laten doorgaan

 

 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

 

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  

 

 

 Meer informatie?  

 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

 

Corona - UPDATE

10-03-2020 15:02

Er is een besmetting in een andere school. Wat betekent dit voor onze school?

 

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.

De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken. 

Meer informatie?

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>